Students : Dual Degree Program BS & MS

Dual Degree Program BS & MS - 2022
S.No Name Roll Number
1 SHREY RAMANUJAM PH22B001
2 SRIJAN S BHAT PH22B002
3 TANISHA RAY PH22B003
4 AADITYA HIMANSHU KSHATRIYA PH22B004
5 AADITYA SHARMA PH22B005
6 ANJALI MISHRA PH22B006
7 AYUSH KUMAR PH22B007
8 GUTHIKONDA SHYAM PH22B008
9 HARDIK VAMSHI K PH22B009
10 JYOTI PH22B010
11 PRAHALADH S PH22B011
12 PRITAM KUMAR BEHERA PH22B012
13 RAJAVIVEGAN M R PH22B013
14 RAKSHIT JORWAL PH22B014
15 SUBHADEEP NAYAK PH22B015