Students : Interdisciplinary Dual Degree Programs

S.No Name Roll Number
Quantum Science and Technology (QuST) - 2022
1 GUNJAN AGARWAL AE17B111
2 E SHRIRAM CH18B107
3 ARSHDEEP PANESAR ED19B004
4 SUJAY SRIVASTAVA ED19B033
5 GUDDANTI SAI SAKUNTHALA ED18B044
6 ADITYA BALACHANDER EE18B101
7 MUHILAN M EP19B005
8 AMOGH YOGESH WAGHMARE EP19B018
9 PULKIT LALIT BANSAL EP18B025
10 SHASHANK RAVI EP19B029
11 ANIKET KUKRETI EP19B036
12 PADHYE APURVA ASHOK EP18B004
13 NEGI SHIVAM JITENDRA ME17B166
14 D VENKATA ARAVIND NA19B033
Complex Systems and Dynamics - 2022
1 IZZA AE18B006
2 ADITHYA NARAYANAN AE18B108
3 KUSHAN RAJ BE19B004
4 ABHIJNA G PRASAD BE19B011
5 ABHISHEK S V BE19B012
6 ADHIL MUSTHAFA BE18B015
7 DEEPAK LAXMAN BE19B019
8 SANJAY CHANDRAN M M BE19B030
9 BARATH KUMAR S BS19B009
10 KARTIK BS19B017
11 SWARNAKSHI KAILASH BS19B029
12 V BHARATHI BS19B031
13 MONISH KUMAR V CE18B118
14 GOPIKA ANITHA GOPAN EP18B022
15 KALASH VERMA ME18B052
16 R NAVEEN ME18B163
17 JASH HEMANT BARI NA18B021