Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

Ph.D

# Name Roll Number
1 SARANG ANANT KULKARNI PH18D001
2 SAURAV DUTTA PH18D004
3 VISHNU P K PH18D005
4 DIPANJALI HALDER PH18D006
5 SHAKSHI GUPTA PH18D007
6 ANSHUL MISHRA PH18D008
7 HARI K PH18D009
8 TULIKA AGRAWAL PH18D010
9 VARIKUTI NAGA DILEEP PH18D012
10 SANKET KUMAR PH18D013
11 SUBASH CHANDRA BEHERA PH18D015
12 NIHAR RANJAN BEHERA PH18D017
13 SUHAIL AHMAD RATHER PH18D018
14 ANIRBAN DAS PH18D020
15 ASAPU VINAYA KUMAR PH18D021
16 AISHWARYA CHAUHAN PH18D022
17 SUVASHIS MAITY PH18D024
18 RAGHUNATH PRADHAN PH18D026
19 DINESH KUMAR S PH18D027
20 SADHANA VERMA PH18D030
21 ABHIJITHA V G PH18D031
22 PRANAB KUMAR ROY PH18D034
23 JATIN KUMAR BIDIKA PH18D035