Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

Ph.D

# Name Roll Number
1 Soumyabrata Paul PH18D043
2 Sheikh Moonsun Pervez PH18D044
3 Ankit Anand PH18D045
4 Renu Yadav PH18D046
5 Anjan Das PH18D047
6 Rajarapu Ramesh PH18D049
7 Saroj Poudyal PH18D050
8 Kanakala Rajesh PH18D051
9 Mitali Madhusmita Prusty PH18D052
10 Samanta Kumar Sahu PH18D054
11 Amrendra Kumar PH18D055
12 Jesla P K PH18D059
13 Zainab Chowdhry PH18D060
14 Minati Tiadi PH18D300
15 Bubunu Biswal PH19D002
16 Tanay Milind Kibe PH19D003
17 Satyasiban Dash PH19D005
18 Ansu Johnson PH19D007
19 Debjyoti Biswas PH19D008
20 Bishal Kumar Das PH19D010
21 Sourin Chatterjee PH19D011
22 Dhruva Manur PH19D012
23 Viswanathan Pl PH19D013
24 Nihar Ranjan Saha PH19D014
25 Devan C M PH19D016
26 Kaushik Paul PH19D018
27 Soumyadip Mitra PH19D019
28 Amit Negi PH19D021
29 Sagar Chowdhury PH19D022
30 Namitha Dsouza PH19D023
31 Raghunath Sahoo PH19D024
32 Sayan Chatterjee PH19D027
33 Sanjib Majumder PH19D028
34 Debashish Patra PH19D031
35 Mohammad Mobassir Ameen PH19D032
36 Subhojit Roy PH19D033
37 Govinda Chandra Behera PH19D034
38 Manab Mandal PH19D035
39 Subhendu De PH19D037
40 Jayanta Jana PH19D039
41 Maneesha Barik PH19D041
42 Hareram Swain PH19D042
43 Amal Manoharan PH19D043
44 Ketan Mahendrakumar Amin PH19D044
45 Akashra Dadhich PH19D055
46 Divyajyoti PH19D057