Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

M.Tech

# Name Roll Number
1 Deepa Xavier PH17M001
2 Dinesh Kumar PH17M002
3 Ravi Teja Ponnaganti PH17M004
4 Swati Gangwar PH17M005
5 Sana Fathima T K PH17M006
6 Sreehari P P PH17M007
7 Shanmuga Priya K PH17M008
8 Pranav U.S PH17M009