Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

M.Tech

# Name Roll Number
1 ABHISHEK BHATTACHARJEE PH21M001
2 AJIT ANSUMAN MOHARANA PH21M002
3 ANAND BENIWAL PH21M003
4 ATYANT KUMAR HOTA PH21M004
5 KAMAL KUMAR SAHU PH21M005
6 KUNAL JAISWAL PH21M006
7 M PREETHI PH21M007
8 RAVURI L N SAKETH PH21M008
9 SANGRAM KISHOR BEHERA PH21M009
10 SUBHRANGSHU GHOSH PH21M010
11 VATSAL JAIN PH21M011
12 VIKASH SINGH PH21M012