Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

M.Tech

# Name Roll Number
1 ALEENA B PH19M001
2 AMINAKUTTY N PH19M002
3 ANIMESH MONDAL PH19M003
4 D ABHISHEK PH19M004
5 MAYANK SHARMA PH19M005
6 MD REHAN PH19M006
7 PRAVEEN VIJAYAN PH19M007
8 SHOUVIK CHOUDHURY PH19M008
9 UMA SHANKAR PH19M009
10 KANCHAN PH19M012
11 RAKESH KUMAR JHA PH19M013
12 YAMMALA ELIYA PH19M014