Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

B.Tech

# Name Roll Number
1 Amuthan R Kannan EP18B001
2 Anish Kumar EP18B002
3 Annapureddy Harsha Priya EP18B003
4 Apurva Ashok Padhye EP18B004
5 Baibhabi Patnaik EP18B005
6 H Madhan Kumar EP18B006
7 Ilangg Kumaran M EP18B007
8 L Calvin EP18B008
9 Navnitan Sv EP18B009
10 Neerav Oraon EP18B010
11 Praduyot Saikia EP18B011
12 Sashank Kaushik Sridhar EP18B012
13 Shibil K EP18B013
14 Aswinkumar EP18B014
15 Amrit Sharma EP18B015
16 Anfas Nujum K EP18B016
17 Anirudh A EP18B017
18 Ashwin Krishna Kumar EP18B018
19 Atharva Vijay Limkar EP18B019
20 Devcharan K EP18B020
21 Farzan Jusaim Ashfaque EP18B021
22 Gopika Anitha Gopan EP18B022
23 Neel Ashwin Parmar EP18B023
24 Pratik Balaji Mahavarkar EP18B024
25 Pulkit Lalit Bansal EP18B025
26 R Muralekrishnan EP18B026
27 Rahul Vasanth EP18B027
28 Rohan Narayan Rajmohan EP18B028
29 S Aniruddha EP18B029
30 S Sidhartha Narayan EP18B030
31 Yeshwanth G Talwar EP18B031