Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

Dual Degree Program BS & MS

# Name Roll Number
1 Lalwala Madhav Sanjaykumar PH18B001
2 Makarand Ashok Koli PH18B002
3 Prabhat Kumar Verma PH18B003
4 Shubhajit Sana PH18B004
5 Vaibhavi Bhalchandra Gawas PH18B005
6 Rishi Raj PH18B006
7 Ananya Vishwanath Shetty PH18B007
8 Gaurav Milind Vaidya PH18B008
9 Jagadeep K PH18B009
10 Sai Subramanian B PH18B010
11 Varsha S PH18B011