Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

Dual Degree Program BS & MS

# Name Roll Number
1 BHATT VIVAN ASHISH PH19B001
2 JATIN VAISHYA PH19B002
3 K RAJESHKUMAR PH19B003
4 M.S.SAI TRISHA PH19B004
5 SACHIDHANANDAN PH19B005
6 T L ABISHEK PH19B006
7 AMAN PH19B007
8 GAGANA S PH19B008
9 PRADUMN SINGH YADAV PH19B009
10 RISHAV RAJ PH19B010
11 VISMAY CHURIWALA PH19B011