Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

Dual Degree Program BS & MS

# Name Roll Number
1 AMRIT PUTCHA PH20B001
2 ANKIT JANAGAL PH20B002
3 ANUBHAV PRAKASH PH20B003
4 AVANI VIVEK PAWAR PH20B004
5 AVINANDAN MONDAL PH20B005
6 BONTHU VEDA SAI ANIRUDDHA PH20B006
7 DHONDE MRUNMAYEE SANJAYKUMAR PH20B007
8 MUHAMMED FAWZAN PH20B008
9 NIDHI BISWAS PH20B009
10 PRAKHAR MAHESHWARI PH20B010
11 ROHAN YADAV PH20B011
12 SAI SUMAN V PH20B012
13 TONPHA LUKLEM PH20B013