Department of Physics

Indian Institute Of Technology Madras , Chennai

Dual Degree Program BS & MS

# Name Roll Number
1 Budarapu Abhishek PH17B001
2 Guard Shreenath Apurvakumar PH17B002
3 Sayak Guha Roy PH17B004
4 G Vibu Vignesh PH17B006
5 Nafia Saleem K P PH17B007
6 Pranav Satheesh PH17B008
7 Rahul M N PH17B009
8 Thakkar Riya Anandbhai PH17B010