logo
 

M.Tech Students


 

M.Tech - 2013


S.No.
Roll No.
Name of the Student
1.       
PH13M001 KASH DEV SHARMA               
2.       
PH13M002 MANDAKRANTA GHOSH             
3.       
PH13M003 MUHAMMED JUVAID M             
4.       
PH13M004 RUPESH KUMAR                  
5.       
PH13M005 SHUBHENDU SHEKHAR KHALI       
6.       
PH13M006 SIVA AMRITHA NIVEDHIDHA R     
7.       
PH13M007 VOMA UDAY KUMAR               

 

M.Tech - 2012


S.No.
Roll No.
Name of the Student
1
PH12M001 ARKAJYOTI DHAR
2
PH12M002 HARI KRISHNAN P
3
PH12M003 MITHUN C A
4
PH12M004 NIDHISH ANTONY
5
PH12M005 PRIJI C
6
PH12M006 STEPHEN S
7
PH12M007 SUDARSHAN CHAND SHARMA
8
PH12M008 SUJITH THOMAS
9
PH12M009 Z TIRUPALNAIK
10
PH12M010 TUMESH KUMAR SAHU
11
PH12M011 VIKAS RAI